Om oss - Göteborgs Familjeterapeuter

Här kan du läsa mer om vilka vi på Göteborgs Familjeterapeuter är och vad vi har för kunskaper och erfarenheter.

Adress Kyrkogatan 20 - 22
411 15 Göteborg
Maria

Maria Heidenfors

Individuell terapi, familjerådgivning/parterapi, kristerapi, anhörigstöd och familjeterapi, handledning, utbildning

Telefon: 0769 416010

Utbildning

Socionomutbildning, filosofie magisterexamen i socialt arbete, grundläggande psykoterapiutbildning i psykodynamisk och kognitiv terapi, legitimerad psykoterapeut och handledarutbildning i psykosocialt arbete.

Yrkeskompetens

Behandling/terapi: Verksam som socionom/kurator inom vuxenpsykiatri sedan 1973. Psykosocialt behandlingsarbete och familjearbete vid allmänpsykiatriska tillstånd; depressioner, ångest, stress- och utmattningstillstånd, kriser och posttraumatiska besvär.

Ledning/handledning: Lång erfarenhet av beredskap, planering och ledningsfrågor kring krisstöd vid kriser och katastrofer. Verksam som handledare sedan 2008 för olika yrkesgrupper och tvärprofessionella team inom vård och omsorg. Upphandlingsavtal med Göteborgs Stad med kranskommuner och VG-region.

Utbildning: Verksam som utbildare sedan 1999 inom ämnesområdet kris/trauma vid Prehospitalt- och katastrofmedicinskt centrum, PKMC, i VG-regionen. Utbildar personalgrupper inom psykiatrisk verksamhet kring familjearbete och anhörigstöd.

Specialistkunskap / särskild kompetens

Par- och familjeterapi, rådgivning och stöd där någon i familjen har psykiska problem.

Krisstöd, psykoterapi och avlastande samtal vid kriser och traumatiska händelser för enskilda, par, familjer och arbetsgrupper.

Handledning vid psykiatrisk problematik – för enskilda eller personalgrupper inom kommun och landsting.

Föreläsningar och kurser kring ämnesområdena:

 • Stress, kris och trauma
 • Avlastningssamtal för arbetsgrupper
 • Barn- och familjeperspektiv vid behandling av psykiska problem.
↑ Tillbaka
Gunnel

Gunnel Nirving Lönnroth

Familjerådgivning, par- och familjeterapi, handledning, utbildning

Telefon: 0705 237 502

Utbildning

Socionomexamen, filosofie magisterexamen i socialt arbete, handledarutbildning i psykosocialt arbete, legitimerad psykoterapeut.

Yrkeskompetens

Familjebehandling/terapi: Drygt 30 års erfarenhet av rådgivning och terapi inom socialt arbete. Yrkesverksam som familjerådgivare sedan 1991 och dessförinnan socionom/familjebehandlare inom sjukvård och socialtjänst såsom kvinnosjukvård, missbruksvård och barnpsykiatri.

Handledning: Yrkesverksam som handledare i psykosocialt arbete med inriktning mot familjebehandling sedan 1991 inom sjukvård, socialtjänst och habilitering.

Utbildning: 15 års erfarenhet som lärare inom psykosocialt arbete med inrikting mot familjebehandling som universitetsadjunkt vid institutionen för socialt arbete, samt som lärare vid S:t Lukas stiftelsens handledare- och familjebehandlingsutbildningar.

Specialistkunskap / särskild kompetens

 • Familjeterapi och parterapi. Krisbearbetning, konflikthantering för enskilda, par och familjer, vägledning vid livskriser, stöd i föräldrarollen, styvfamiljsdilemman.
 • Handledning för enskilda och personalgrupper inom socialtjänst, sjukvård och habilitering med särskild inriktning mot familjearbete/behandling.
 • Enstaka kurser/föreläsningar i Familjerelationer i dagens samhälle, Att bli ett par, Kärleksrelationen i vår tid, Samtal och kommunikation, Par/föräldrarelationen när man har ett barn med ADHD, Teorier och metoder i familjebehandling, System- och kommunikationsteori.
↑ Tillbaka
Martin

Martin Hemb

Familjerådgivning, parterapi och familjeterapi, nätverksterapi,föräldrasröd, handledning, utbildning

Telefon: 0706 990 492

Utbildning

Socionomexamen, grundläggande psykoterapiutbildning i psykodynamisk terapi, utbildning i nätverksterapi, legitimerad psykoterapeut, handledare i psykosocialt arbete.

Yrkeskompetens

Familjebehandling/terapi: Verksam som socionom sedan 1982 inom socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri. Psykosocialt behandlingsarbete, familjearbete, arbete med grupper, nätverksterapi. Erfarenhet av missbruksbehandling, dialektisk beteendeterapi (DBT) och anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT)förebyggande arbete.

Ledning/handledning: Lång erfarenhet av arbetsledning och ärendehandledning. Erfarenhet av konsultation till och handledning av olika personalkategorier inom socialtjänst och skola, vård och omsorg samt privat verksamhet. Upphandlad under namnet Hemb Psykoterapi & Handledning AB av Göteborgs Stad med kranskommuner, Västra Götalandregionen samt av Gryningvård AB.

Specialistkunskap / särskild kompetens

 • Par- och familjeterapi. Föräldrastöd.
 • DBT-inriktad terapi.
 • Stöd och vägledning vid kriser till familjer och enskilda.
 • Terapi och vägledning vid psykiatrisk problematik.
 • Anhörigstöd.
 • Nätverksterapi.
↑ Tillbaka
Annika

Annika Hallén Hemb

Individuell terapi, familjerådgivning/parterapi, tonårsterapi, terapi till unga vuxna, föräldrastöd och familjeterapi, handledning, utbildning

Telefon: 0703 749 250

Utbildning

Socionomexamen, grundläggande psykoterapiutbildning i psykodynamisk terapi, utbildning i nätverksterapi, legitimerad psykoterapeut, handledare i psykosocialt arbete.

Yrkeskompetens

Behandling/terapi: Verksam som socionom inom socialtjänst sedan 1984. Psykosocialt behandlingsarbete inom kommunalt flyktingmottagande samt inom öppen specialiserad narkomanvård för vuxna och framför allt ungdomar. Nätverksterapi med processorienterade nätverksmöten inom SDF Centrum. Familjebehandling för tonåringar och deras närstående - tonårsterapier, föräldrastöd och familjeterapi.

Ledning/handledning: Verksam som samordnare i ett tvärprofessionellt team mellan 1995 och 2010. Metodhandledning i bemötande och behandling av ungdomar med drogproblem, och deras familjer.

Verksam som handledare sedan 2007 för arbetsgrupper inom IFO, Grynings instituionsvård, BuP, tvärprofessionell missbruksvård för ungdomar och deras familjer i många kommuner i landet, Kriscentrum för kvinnor, prostitutionsgrupp, flickor utsatta för hedersrelaterat våld. Upphandlad under namnet Hemb Psykoterapi & Handledning AB av Göteborgs Stad med kranskommuner, Västra Götalandregionen samt av Gryningvård AB.

Forskning/utbildning: Sedan år 2000 har yrkesarbetet även omfattats av fältanknuten forskning, tre publicerade rapporter: Upptäckten av det kvinnliga perspektivet, FoU i Väst 3:2002, Att bemästra missbruk hos ungdomar, FoU i Väst 2:2006, samt FoU – i takt med tid och omvärld? FoU i Väst 4:2011. Utöver publicering deltagit som forskningscirkelledare vid produktionen av En delad ritning – perspektiv på familjearbete med Torbjörn Forkby som redaktör.

Specialistkunskap / särskild kompetens

Par- och familjeterapi. Föräldrastöd. Särskild kompetens att möta familjer i kris. Lång erfarenhet av arbete med separerade föräldrar och ombildade familjer. Fördjupad kunskap om tonårstid, frigörelseprocesser och föräldraskap. Specialistkompetens i missbruksfrågor och anhörigstöd.

Tio års erfarenhet av att föreläsa och utbilda inom ämnesområdena:

 • Ungdomar med erfarenhet av att använda droger
 • Nätverksterapi som metod i socialt arbete
 • Föräldrastöd och bemästrandeteori
↑ Tillbaka